Algemene Voorwaarden Neetlanghelle Webdesign

 

Artikel 1 – Definities

  • Neetlanghelle Webdesign: de eenmanszaak Neetlanghelle Webdesign, gevestigd te (6104 AJ) Koningsbosch, Koestraat 33.
  • Klant: degene die aan Neetlanghelle Webdesign een opdracht verstrekt c.q. degene die met Neetlanghelle Webdesign een overeenkomst sluit.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen de klant en Neetlanghelle Webdesign. Op eerste verzoek van de klant wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden door de klant op de site te raadplegen.

2.2.      Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing.

2.3.      Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1.     De overeenkomst met de klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Neetlanghelle Webdesign, respectievelijk de dag waarop Neetlanghelle Webdesign een door klant geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.

3.2.     Alle offertes van Neetlanghelle Webdesign zijn vrijblijvend.

3.3.     Klant zal alle relevante informatie ter uitbrenging van offerte en / of het sluiten van de overeenkomst verstrekken. Klant zal Neetlanghelle Webdesign verder alle informatie verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1.     Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de overeenkomst of de offerte anders is vermeld.

4.2.     In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant periodiek te betalen bedragen, geldt dat Neetlanghelle Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving de geldende prijzen en tarieven periodiek aan te passen. Aanpassingen zullen gelden met inachtneming van tenminste één maand na de schriftelijke kennisgeving.

4.3.     Neetlanghelle Webdesign is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering.

4.4.     Alle facturen zullen door klant worden betaald overeenkomstig de in de overeenkomst of factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal klant binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van de betaling.

4.5.     De offerte vermeldt de betalingscondities. De overeengekomen prijs wordt bij voorschot voldaan, tenzij door partijen schriftelijk in de offerte anders wordt overeengekomen.

4.6.     Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt, waaronder doch niet uitsluitend de prijswijziging van ingeschakelde derden, ook al geschiedt dit ingevolge onvoorziene omstandigheden, is Neetlanghelle Webdesign gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.7.     Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Neetlanghelle Webdesign gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering.

4.8.     Neetlanghelle Webdesign heeft het recht om bij niet tijdige betaling de werkzaamheden/ dienstverlening onmiddellijk op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van klant. Tevens heeft Neetlanghelle Webdesign eenzijdig het recht bestaande overeenkomsten op te zeggen, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

4.9.     Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.10.   Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Meerwerk

5.1.      Indien Neetlanghelle Webdesign op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan Neetlanghelle Webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Neetlanghelle Webdesign.

Neetlanghelle Webdesign is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Klant aanvaardt dat door meerwerk het

overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse

verantwoordelijkheden van klant en Neetlanghelle Webdesign kunnen worden beïnvloed.

5.2.      Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Neetlanghelle Webdesign de klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 6 – Levering

6.1.      De levertermijn wordt door partijen in onderling overleg vastgesteld. Alle door Neetlanghelle Webdesign genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Neetlanghelle Webdesign bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Neetlanghelle Webdesign niet in verzuim. Ter zake van de leveringstermijn(en) rust op Neetlanghelle Webdesign een inspanningsverplichting.

6.2       Overschrijding van de levertermijn verplicht Neetlanghelle Webdesign niet tot enige schadevergoeding en geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden en /of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

6.3       Indien de klant de producten niet ophaalt bij Neetlanghelle Webdesign, dan komen de bijkomende kosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 – Garantie en reclamatie

7.1.      De door Neetlanghelle Webdesign te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Neetlanghelle Webdesign kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

7.2.      Bij afname van de producten is de klant verplicht de producten te controleren op eventueel aanwezige gebreken/ beschadigingen. Indien het gebrek niet terstond, danwel binnen een termijn van 8 dagen, vermeld wordt aan Neetlanghelle Webdesign, dan komt dit voor risico van de klant. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De klant dient Neetlanghelle Webdesign in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.3.      Reclameren van een gebrek schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

7.4.      Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Neetlanghelle Webdesign de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Neetlanghelle Webdesign, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Neetlanghelle Webdesign te retourneren en het eigendom daarover aan Neetlanghelle Webdesign te verschaffen.

7.5.      Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Neetlanghelle Webdesign daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Neetlanghelle Webdesign en inschakeling derden

8.1.     Op Neetlanghelle Webdesign rust de plicht om haar werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Neetlanghelle Webdesign voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

8.2.     Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Neetlanghelle Webdesign gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van klant op te volgen. Neetlanghelle Webdesign is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.

8.3.     Neetlanghelle Webdesign werkt indien noodzakelijk samen met derden om de overeenkomst uit te voeren. Neetlanghelle Webdesign is gerechtigd om, zo dit naar haar oordeel gewenst c.q. noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht, bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de klant uit te besteden aan derden, waarvan de kosten aan klant conform de verstrekte offerte/ opdracht zullen worden doorberekend. Indien nodig zullen partijen hierover overleg plegen.

 

Artikel 9 – Verplichtingen klant

9.1.     Klant zal Neetlanghelle Webdesign steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen.

9.2.     Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet

overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Neetlanghelle Webdesign staan of indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Neetlanghelle Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1.   Voor alle directe schade van de klant, veroorzaakt door een aan Neetlanghelle Webdesign of de door haar ingeschakelde derde(n) toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van Neetlanghelle Webdesign beperkt tot de door haar toegevoegde waarde, althans zeker beperkt

zijn tot die schade waartegen Neetlanghelle Webdesign verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, waarbij er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Neetlanghelle Webdesign jegens klant beperkt tot € 1.000,00.

10.2.   De aansprakelijkheid van Neetlanghelle Webdesign voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

10.3.   Aansprakelijkheid van Neetlanghelle Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Neetlanghelle Webdesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Neetlanghelle Webdesign ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.

10.4.   De klant vrijwaart Neetlanghelle Webdesign voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Neetlanghelle Webdesign direct of indirect.

10.5.   De klant is aansprakelijk voor haar eigen ontwerp, design, patroon en/ of tekening, keuze van materialen, de materialen en het gebruik van door Neetlanghelle Webdesign gemaakte producten.

 

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1.   In geval van overmacht is Neetlanghelle Webdesign bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan klant mede te delen en zonder dat Neetlanghelle Webdesign gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.

11.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.3.   Indien Neetlanghelle Webdesign bij het intreden van de overmacht reeds voor een gedeelte aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd de reeds geleverde dienst afzonderlijk te factureren. De klant is verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

 

Artikel 12 – Beëindiging overeenkomst

12.1.   Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.2.   Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen opzegtermijn, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

12.3.   Neetlanghelle Webdesign kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien klant al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Neetlanghelle Webdesign zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4.   Indien klant op het moment van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Neetlanghelle Webdesign ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Neetlanghelle Webdesign heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief vergoeding van gederfde winst.

 

12.5   Indien klant de samenwerking wil beeindigen met Neetlanghelle Webdesign, dient dit een maand voor einde jaarabonnement te worden  aangevraagd. i.v.m. opzeggen webhosting.

 

Artikel 13 – Eigendom, risico en eigendomsoverdracht

13.1.   Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Neetlanghelle Webdesign totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de op grond van de overeenkomst te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, alsmede eventuele wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten, volledig aan Neetlanghelle Webdesign zijn voldaan. Het is klant niet toegestaan, gedurende de periode dat niet volledig voldaan is aan de op klant rustende betalingsverplichtingen van een geleverde zaak een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen. Indien klant mede uit door Neetlanghelle Webdesign geleverde zaken een nieuwe zaak vormt of laat vormen, doet klant dit voor Neetlanghelle Webdesign en houdt klant die zaak voor Neetlanghelle Webdesign, die eigenaar is van de nieuw gevormde zaak totdat klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Neetlanghelle Webdesign mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

13.2.   Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

13.3.   Indien zich een situatie voordoet als in artikel 12.3 vermeld, is Neetlanghelle Webdesign gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Klant dient hiertoe Neetlanghelle Webdesign alle medewerking te verlenen en is gehouden de daarmee gepaard gaande integrale kosten aan Neetlanghelle Webdesign te voldoen.

13.4.   Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 13.3. wordt klant gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke inkoopprijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

13.5.   Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. Retourzendingen vallen onder het risico van klant.

13.6.   Indien klant Neetlanghelle Webdesign zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt berusten deze zaken onder Neetlanghelle Webdesign voor rekening en risico van klant. Klant dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering.

13.7.   Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking, of andere transportschade, is voor rekening en risico van klant. Schade aan producten die op verzoek van de klant zijn opgeslagen komen voor rekening van de klant.